Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

B1-PP.6730.236.2017, ustalającej warunki zabudowy działki oznaczonej nr ewid. 343/1, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej przebudowę budynku warsztatu wraz z nadbudową o część socjalno-biurową.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działce oznaczonej nr ewid. 124, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa,
gm. Kórnik oraz na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 165, 157/6, 157/4, 157/18, 188/1, 137/1, 137/2, 369, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

przebudowie drogi gminnej, przebudowie, demontażu i budowie sieci gazowej, budowie odwodnienia przebudowanego odcinka drogi gminnej poprzez studnie chłonne,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 258/11, 256/2,położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo,  gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

budowie odcinka sieci wodociągowej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 330,321/10, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),..

Obwieszczenie Burmistrza

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami ewid.: 181/1 i 181/2, położonych w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik

Strony